مشتری مداری در صنعت بیمه

مقدمه - صنعت بیمه به شدت رقابتی و به سرعت در حال به بلوغ رسیدن است و ساختار سازمانی و منابع شرکتها به ایجاد عملکرد متفاوت میان شرکتهای بیمه منجر میگردد. سازمانها باید با تمرکز بر مشتریان، به حفظ درآمد و ارزش بازاری شرکت کمک نمایند. یک روش م…

نگاهی به استارتاپهای بیمه ای ایرانی

نگاهی به استارت آپهای بیمه ای ایرانی نشان می دهد این کسب کارهای نوین بیشتر در مرحله فروش محصول وارد شده اند و همین امر سبب شده نحوه فعالیت انها اغلب شبیه هم باشد،علاوه براینکه ورود اغلب استارت اپهای ایرانی صرفا در مرحله فروش و بازار یابی سبب شده خل…