محصولات مشترک بانک و بیمه

/
آزیتا شفیق کارشناس شعبه غرب تهران چکیده: با توجه به تغییر رویکرد رقابت در نظام بیمه‌ای …

مشتری مداری در صنعت بیمه

/
مقدمه - صنعت بیمه به شدت رقابتی و به سرعت در حال به بلوغ رسیدن …

نگاهی به استارتاپهای بیمه ای ایرانی

/
نگاهی به استارت آپهای بیمه ای ایرانی نشان می دهد این کسب کارهای نو…